Ponúkame Vám pomoc a podporu pri riešení Vašich problémov, terapeutické vedenie a poradenstvo pre lepšie zvládanie ťažších životných období, či kríz, aby ste mohli lepšie porozumieť Vašim vnútorných obavám, strachu, či konfliktom jednak v osobnom živote, no tak isto v partnerskom vzťahu, či v manželstve.
Podporíme Vaše uzdravenie a harmonizáciu jednak duševného, no tak isto fyzického zdravia.
Budeme Vás sprevádzať počas Vášho sebapoznávania, podporovať Vás v osobnostnom raste a na ceste smerujúcej k dosiahnutiu Vašich cieľov.

PONÚKAME VÁM

  • Orientácia v aktuálnej situácii klienta, zistenie jeho individuálnych potrieb
  • Návrh vhodných opatrení, stanovenie cieľa a ponuka intervencie
  • Psychologické poradenstvo a terapia zameraná na odstránenie problémov a naplnenie cieľov stanovených spolu s klientom
  • Psychologické poradenstvo pri osobnostných, emočných a výchovných problémoch
  • Psychologické vyšetrenia a profesionálna orientácia
  • Psychologické poradenstvo a psychodiagnostika pri poruchách učenia, hyperaktivite a poruchách pozornosti
  • Vytvorenie vhodného intervenčného, preventívneho alebo reedukačného programu
  • Reedukáčné programy pomáhajú eliminovať následky porúch učenia
  • Intervenčné programy pomáhajú eliminovať problémy v správaní
  • Psychologické poradenstvo pre partnerov slúžiace na porozumenie problémom vo vzťahu
  • Párová terapia vedúca k zmene správania, riešeniu vzťahových problémov
  • Rodinná terapia slúžiaca na harmonizáciu rodinných konštelácií
  • Poradenstvo pre matky po pôrode v oblasti detského vývoja a prevencia pred psychotraumatickým zranením dieťaťa
  • Tvoria ju ľudia s podobným problémom, ktorý si poskytujú vzájomné porozumenie, potrebnú motiváciu a nevyhnutnú podporu.
  • Podporné skupiny využívajú silu skupiny pre posilnenie jedinca pri práci na probléme.
  • Skupina býva zatvorená, to znamená zloženie skupiny je stále, jej členovia sa tak majú príležitosť lepšie poznať, čo im umožní pracovať na sebe v atmosfére dôvery.
  • Obvykle majú dlhodobejšie trvanie (niekoľko týždňov až mesiacov)
  • Workshopy sa vedú formou krátkodobej intenzívnej práce v skupine
  • Umožňujú skúsenosť na sebe v kontexte skupiny
  • Organizujú sa zväčša v priebehu víkendov
  • Majú rôzne zameranie – arteterapia, osobnostný rast, nácvik relaxácie, zvládanie stresu a záťaže, zvládanie závislosti a i.
  • Ponúkame 1-3 dňové školenia zamerané na budovanie tímu, tréning asertívnej komunikácie a tréning komunikačných zručností
  • Teambilding – zameraný na rozvíjanie a upevnenie vzťahov v kolektíve, vzájomné poznávanie, zlepšenie komunikácie medzi všetkými členmi skupiny
  • Tréning asertívnej komunikácie – prostredníctvom zážitku v skupine hľadať a upevňovať hranice medzi zdravím sebapresadzovaním a empatiou, akceptáciou a porozumením.
  • Tréning komunikačných zručností – budovanie umenia komunikácie, rozvíjanie aktívneho počúvania, základov úspešnej rétoriky a prezentačných zručností.
  V prípade záujmu o naše služby neváhajte nás kontaktovaťx
  Back to Top