RNDr. Lýdia Šuchová

 

Služby

Poskytovanie Feuersteinovej metódy (FIE) pre deti, mládež a dospelých.

Metóda je zameraná na všestranný rozvoj jedinca a na podporu jeho kognitívnych vlastností a rozvoj emocionálneho vnímania.

 • FIE Basic – vhodné pre deti od 3 rokov
 • FIE Standard – vhodné od 10 rokov až po neobmedzený vek

Metódu FIE je možné využiť:

 • pre podporu efektívneho učenia a intelektového potenciálu detí aj dospelých,
 • pre rozvoj kognitívnych funkcií,
 • pri špecifických poruchách učenia, ADD a ADHD
 • pri poruchách pozornosti spôsobenej depresívnym stavom klienta
 • pri poruchách pamäti, demencii, Alzheimerovej chorobe
 • po úrazoch mozgu, DMO a ĽMD
 • pre akýmkoľvek spôsobom handicapované osoby
 • pre mimoriadne nadané deti / dospelých
 • poskytuje sa individuálne aj skupinovo

Program FIE pozostáva cvičení „papier a tužka“, rozdelených do dvadsiatich inštrumentov.Každý inštrument je zameraný na špecifický kognitívny deficit, sám je však určený ešte aj na získavanie mnohých ďalších predpokladov učenia. Všetky cvičenia sú konštruované tak, že je stupňovaná ich náročnosť a zložitosť. Cieľom cvičení je rozvinutie učebného potenciálu, ktorý je chápaný v širokých súvislostiach. Pri práci s Feuersteinovou metódou je dôraz kladený na rozvíjanie reči. Reč je nástrojom každej intelektuálnej činnosti. FIE rozvíja schopnosť adekvátne a presne odpovedať na danú otázku, alebo vyriešiť danú úlohu. Systematicky sa preto pestuje nie len slovná zásoba,ale i obsahovo aj formálne presné vyjadrovanie.U klientov sa podporuje vnútorná motivácia k učeniu prostredníctvom slovnej formulácie rozmysli si to. V logu celého programu stojí: „Nechajte ma chvíľku, ja si to rozmyslím…“ Jedinci sú k tomu nabádaní pri každej úlohe, takže sa to postupne stáva súčasťou ich stratégie. Takto je taktiež kontrolovaná a obmedzovaná ich hyperaktivita. Jedinec okrem toho prijíma podiel zodpovednosti za svoje učenie. Klienti sú stimulovaní otázkami. Rešpektuje sa osobnostné tempo každého klienta. Kladie sa dôraz na vzájomné počúvanie sa. Tak sa majú deti / dospelí učia opodstatnenej tolerancii k druhým. Takéto vedenie má priamy dosah na orientáciu v osobnom i spoločenskom živote. Klienti sa učia reflektovať svoje myslenie a postoje. Učia sa hodnotiť svoje poznávacien schopnosti, zovšeobecniť spôsoby uvažovania.

PROFIL

RNDr. Lýdia Šuchová

Pedagogička, praktička metódy inštrumentálneho obohacovania (FIE)

KVALIFIKÁCIA

 • 1984 ukončenie 5 ročného štúdia fyziky na Univerzite Komenského
 • 1984 získanie titulu doktora prírodných vied RNDr
 • 1985 študijný pobyt na Slovenskej akadémii vied
 • 1990 absolvovanie pedagogického štúdia
 • 2006 absolvovanie kurzu komunikačných zručností
 • 2015 absolvovanie medzinárodne certifikovaného vzdelávania Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania – Standard I
 • 2018 absolvovanie akreditovaného vzdelávania so zameraním na vzdelávanie žiakov z málo podnetného prostredia
 • 2018 absolvovanie medzinárodne certifikovaného vzdelávania Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania – Basic
 • 1985 – 2000: Vyučujúca na úrovni základných a stredných škôl. Nad rámec základnej
  pedagogickej činnosti poskytovala počas tohto obdobia podporu nadaným žiakom
  a študentom. Zameriavala sa na rozvoj prezentačných schopností žiakov a rozvoj ich talentu
  (autorka projektu Žiackej vedeckej konferencie). Podporovala holistický rozvoj žiakov
  formou spájania umenia a prírodných vied (autorka projektu Maľovaná fyzika). Vedúca
  pedagogických praxí študentov pedagogických fakúlt.
 • 2008 – 2017: Vysokoškolská pedagogička na univerzitách VŠSvA v Bratislave aj UPJŠ
  v Košiciach
 • 2013-2014: Vykonávanie pedagogickej činnosti t.j. vedenie a recenzie záverečných prác na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • 2008: Zakladateľka a v nasledujúcom období predsedníčka občianskeho združenia Equity
  zameraného na pomoc znevýhodneným ľuďom so zameraním na deti a mládež.
 • 2017: Autorka a realizátorka pilotného projektu zakomponovania Feuersteinovej metódy do
  vyučovania na základnej škole (unikátny projekt v rámci Slovenskej republiky)
 • Od 2018: Lektorka Feuersteinovej metódy pre žiakov 1. stupňa ZŠ (FIE Basic)
 • Od 2018 – poskytovanie individuálnych konzultácií Feuersteinovej metódy pre deti aj
  dospelých (jediná na Slovensku)
 • Woman of Courage Award (udelené Embassy of the United States of America)
 • Roma Spirit v kategórii mimovládnych organizácií
 • Dobrovoľník roka v oblasti vzdelávanie
 • Úvodná konzultácia o metóde FIE (45 min.) / 20 EUR
 • FIE Basic – vhodné pre deti od 3 rokov (50 min.) / cena za osobu 30 EUR
 • FIE Standard – vhodné od 10 rokov až po neobmedzený vek (50 min.) 30 EUR
Back to Top