PhDr. Denisa Maderová

Klinická a poradenská psychologička, psychoterapeutka (psychoterapia zameraná na telo)

Individuálne poradenstvo a psychoterapia zameraná na telo pre deti, mládež a dospelých

 • Psychodiagnostické vyšetrenia ( iba pre zdravotné účely)
 • Psychoterapia zameraná na telo (body-psychoterapia)
 •  

  Psychoterapeutické metódy:

  • Verbálne metódy – focusing, biorelease monológ, imaginatívne techniky, techniky z geštalt psychoterapie, systemickej práce, metóda hakomi a podporné sondy, hranie rolí, regresná práca
  • Neverbálne metódy – vegetoterapia, dychové cvičenia, relaxačné a uvoľňujúce techniky, stabilizačné techniky, kranio-sacrálna terapia, biodynamické masáže – podporujú samouzdravujúce procesy v tele, deep draining masáže (hĺbkové masáže, psychoanalýza cez telo)
 • Doplnkové služby a poradenstvo v zdravom životnom štýle:
 •  

  • Základná diagnostika podľa TČM – diagnostika z pulzu (The Shen-Hammer System) a podľa jazyka ( zameraná na emočné problémy a psychosomatické ochorenia)
  • Fytoterapia zmesmi WAN a Medicínske huby
  • Bachova kvetová terapia

 

Deti

  Podporné poradenstvo pre rodičov z oblasti problémov v jednotlivých vývinových obdobiach raného detstva:

 • problémy súvisiace s hygienou dieťaťa
 • obdobie vzdoru
 • separačná úzkosť a posúdenie emocionálnej zrelosti dieťaťa
 • obdobie psycho-sexuálneho vývoja ( vzťah matka- syn, otec-dcéra)
 • emočné problémy, neurotické problémy a úzkostné stavy ( tiky, pomočovanie a iné.)
 • psychosomatické problémy

 

Dospievajúci

 • Psychoterapia neurotických ochorení, úzkostných stavov a panických porúch
 • Psychoterapia pri poruchách príjmu potravy ( anorexia, bulímia a obezita)
 • Psychoterapia psychosomatických ochorení

 

Dospelí

 • Psychoterapia zameraná na rané psychotraumatické zranenia, ktoré majú vplyv na prežívanie človeka a jeho plnohodnotné fungovanie v živote (rané traumy spôsobené v detstve)
 •  

 • Psychoterapia psychosomatických ochorení:
  • neurologického charakteru a problémov pohybového aparátu – migrény, bolesti krčnej chrbtice, bolesti krížov a pod.
  • respiračné ochorenia a problémy s dýchaním, Astma bronchiále
  • problémy kardiovaskulárneho systému, arytmia, vysoký krvný tlak a pod.
  • problémy gastrointestinálneho traktu a s trávením, žalúdočné vredy, Ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, Diabetes melitus a iné.
  • kožné ochorenia, atopický ekzém
 • Psychoterapia neurotických porúch, úzkostných stavov a panických porúch
 • Stresových a posttarumatických porúch
 • Syndrómu z vyhorenia, chronického únavového syndrómu, depresívnych stavov a porúch
 • Somatoformných a somatizovaných porúch
 • Podpora osobnostného rastu
 • Poradenstvo v zdravom životnom štýle a v stravovaní

 

Skupinová práca

 • Podporné terapeutické skupiny
 • Kreatívny pohyb, uvoľňujúce cvičenia a terapeutické masáže ( práca s terapeutickým dotykom, pohybom a uvoľnením, relaxáciou, imaginatívnymi technikami, tancom a prvkami z tanečnej terapie)
 • Psychoterapeutická práca zameraná na telo pre lepšie zvládanie záťaže a stresu

 

PROFIL

PhDr. Denisa Maderová

Klinický a poradenský psychológ, body-psychoterapeut

KVALIFIKÁCIA

 • Stredoškolské štúdium absolvovala na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici – odbor zdravotná sestra.
 • Vysokoškolské štúdium začala na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitreodbor psychológia-etika, ktoré v 4. ročníku zanechala a v roku 2000 ukončila súbežne jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave – odbor klinická psychológia.
 • Svoju psychologickú a poradenskú prax začala vykonávať v roku 2000 v Krajskej pedagogickej psychologickej poradni s centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Bratislave, od roku 2008 pacovala ako psychologička pre deti od narodenia až po nástup na povolanie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave IV.
 • V roku 2009 získala licenciu na výkon zdravotníckeho povolania LB1 od SKP a od roku 2010 do r. 2018 pracovala ako klinická psychologička a body-psychoterapeutka pre súkromné neurologické centrum – SZC Hippokrates s.r.o., ktoré v liečbe medicínskych postupov integruje tak ako západnú aj celostnú medicínu. Úzko spolupracuje s medicínskym centrom Storia s.r.o. a s psychiatrickou ambulanciou MUDr. Renáty Papšovej, so zdravotným centrom pre deti a dorast Rafael-MED, s lekármi z oblasti neurológie a vertebrológie – bližšie s  MUDr. Evou Dúbravovou, s ktorou spolupracuje aj v rámci psychosomatickej medicíny a pre medicínsky portál www.bezbolestichrbta.sk.
 • Spolupracuje s lekármi z internej medicíny, so všeobecnými a detskými lekármi a inými špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie a medicíny.
 • Od roku 2019 nadviazala spoluprácu s klinikou Tradičnej čínskej medicíny LADA MEDICA s.r.o., a s MUDr. Ivanou Jungovou – terapeutkou v akupunktúre, fytoterapii, v tuina masážach, terapeutkou v arteterapii, spisovateľkou. Taktiež s Mgr. Luckou Kyseľovou – špecialistkou v liečebnej rehabilitácii, bankovaní, SM Systéme a v tradičnej čínskej medicíne.
 • Od septembra 2012 je zriaďovateľkou Psychologického a terapeutického centa Sunrise – psychologickej ambulancie poradenskej psychológie, kde pracuje ako klinický a poradenský psychológ, psychoterapeut. Špecializuje sa na psychoterapiu zameranú na telo (body-psychoterapiu) a na psychosomatické ochorenia.
 • V roku 2013 ukončila dlhodobý 5,5 ročný psychoterapeutický výcvik v Biodynamickej psychoterapii v Prahe zameraný na prácu s telom. Získala certifikáty nemeckej Európskej školy Biodynamickej psychoterapie E.S B.P.E e. V, ktorá má sídlo v Lübecku.
 • V roku 2010 ako biorelease terapeut a v roku 2014 ako psychoterapeut zameraný na prácu s telom.
 • Vo februári 2015 ukončila špecializačné štúdium v klinickej psychológii na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a v roku 2017 jej bol MZ SR vydaný Certifikát na výkon zdravotníckeho povolania v rámci zdravotníckej profesie – Psychoterapia.
 • V roku 2017 zložila Rigorózu skúšku a obhájila rigoróznu prácu na FF UK v Bratislave pod názvom: „Práca s telom a dotykom v psychoterapii, Využitie metód biodynamickej psychoterapie pri liečbe raných porúch, úzkostných stavoch a psychosomatických ochoreniach“.
 • Od roku 2014 sa naďalej vzdeláva v psychoterapii zameranej na telo, absolvovala krátkodobý 1- ročný kurz v Celotelovej vegetoterapii a 1,5 ročný kurz v Terapeutických masážach a deep drainingu (psychoanalýza cez telo).
 • Absolvovala tiež kurz v Kranio-sakrálnej terapii a workshopy (cca 2,5roka) v Tanečnej terapii, POP, Feldenkraisovej práci a v dramatoterapii, ktoré viedla Eva Weissman na Slovensku a taktiež vo Freiburgu. Workshopy v Koncentratívnej pohybovej psychoterapii, Geštalt psychoterapii, v Rodinných konšteláciách a v Individuálnej psychodynamickej supervízii, kurz v Bachových kvetových esenciách a iné.
 • V roku 2017 bola spoluorganizátorkou a asistentkou na 1,5 ročnom kurze v Body-psychoterapii pre psychoterapeutov na Slovensku, pod vedením hlavného lektora Európskej Biodynamickej školy – Eliho Weidenfelda, V súčasnosti sa podieľa na ďalších aktivitách a vzdelávaniach v Psychoterapii zameranej na telo, ktoré organizuje SAPZT na Slovensku.
 • Je členkou Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, taktiež garantkou a členkou Slovenskej asociácie psychoterapie zameranej na telo, členkou Českej spoločnosti psychosomatickej medicíny a predsedníčkou občianskeho združenia Cesta k rozvoju.
 • Organizuje workshopy a vedie terapeutické skupiny, ktoré podporujú osobnostný rast a kreativitu, liečbu traumatických zranení z detstva. Zameriava sa na prácu s telom a s dotykom, v prepojení s pohybom, tancom a s imaginatívnymi technikami.
 • Dlhodobo spolupracuje s certifikovanou terapeutkou v kranio-sakrálnej terapii a osteopatii, v life coachingu a terapii- Ing. Dagmar Vojtekovou.
 • Spolupracovala s majstrom tradičných čínskych bojových umení Emiliom Pacini, v rámci workshopu spoločne prepojili metódy z psychoterapie zameranej na telo, tradičnej čínskej medicíny, šaolínskeho Gulun Kung fu a Qi- kungu.
 • V rámci psychoterapie zameranej na telo a psychosomatiky sa naďalej vzdeláva, prednáša a publikuje.
 • Od roku 2019 externe prednáša na Fakulte Psychológie, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, predmet Psychopatológia.
 • Od roku 2019 spolupracuje s medicínskym portálom www.bezbolestichrbta.sk, kde prispieva do rubriky: Faktor stresu.
 • V roku 2019 ukončila štúdium – Základy tradičnej čínskej medicíny a Základy fytoterapie zmesí WAN, Medicínske huby a pokračuje v 4-ročnom štúdiu klinickej akupunktúry a fytoterapie.
 • V roku 2020 absolvovala akreditovaný kurz v Pulzovej diagnostike TČM (The Shen-Hammer System), Kurz fytoterapie českých a slovenských bylín.

 

Od roku 2009 pracuje vo svojej súkromnej praxi. Má 20-ročnú odbornú prax v psychologickom poradenstve, psychodiagnostike a v psychoterapii zameranej na telo pre deti, adolescentov a dospelých. Svoju odbornú poradenskú, klinickú a psychoterapeutickú prax a profesijné skúsenosti získala ako psychológ v nasledovných zariadeniach:

 • Psychologické a terapeutické centrum Sunrise – Psychologická ambulancia
 • SZC Hippokrates s.r.o. – súkromné neurologické centrum
 • Storia s.r.o.- psychiatrická ambulancia MUDr. Renáta Papšová
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradňa s centrom výchovnej a psychologickej prevencie
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • Unicef – vedenie rovesnícky skupín Chips
 • Linka dôvery pre sexuálne menšiny pri CPPS v Banskej Bystrici – zriaďovateľka
 • Prvá internetová klinika na Slovensku Klik-Klinik – psychologická ambulancia
 • Medicínsky portál  – www.bezbolestichrbta.sk – Faktor stresu
 • Fakulta Psychológie PEVŠ, Bratislava – externý pedagóg

Členka Slovenskej Komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Back to Top