PhDr. Denisa Maderová

Klinická a poradenská psychologička, psychoterapeutka (psychoterapia zameraná na telo)

Individuálne poradenstvo a psychoterapia zameraná na telo pre deti, mládež a dospelých

 • psychodiagnostické vyšetrenia
 • podporná psychoterapia
 • psychoterapia zameraná na telo (bodypsychoterapia)
 • relaxačné techniky
 • biodynamické uvoľňujúce masáže
 • deep draining masáže
 • kranio-sacrálna terapia

 

Deti

 • sprevádzanie rodičov a poradenstvo v oblasti problémov pri výchove a v jednotlivých vývinových obdobiach:
 • v problémy súvisiace s osobnou hygienou
 • obdobie vzdoru
 • separačná úzkosť a posúdenie emocionálnej zrelosti dieťaťa
 • obdobie psycho-sexuálneho vývoja ( vzťah matka- syn, otec-dcéra)
 • emočné problémy, neurotické problémy a úzkostné stavy ( tiky, pomočovanie a iné.)
 • psychosomatické problémy

 

 • poradenstvo pre rodičov a prevencia pred traumatickým zranením dieťaťa
 • podporná psychoterapia pre matky po pôrode a popôrodných emočných problémoch

 

Dospievajúci

 • psychoterapia pri neurotických ochoreniach, úzkostných a panických stavoch
 • psychoterapia pri poruchách príjmu potravy ( anorexia, bulímia a obezita)
 • psychoterapia psychosomatických ochorení

 

Dospelí

 • psychoterapia zameraná na telo pri raných psychotraumatických zraneniach, ktoré majú vplyv na prežívanie človeka a jeho plnohodnotné fungovanie v živote (rané traumy spôsobené v detstve)
 • psychoterapia zameraná na telo pri psychosomatických ochoreniach:
  • Migrény, bolesti krčnej chrbtice, bolesti krížov a pohybového aparátu,
  • ochorenia neurologického charakteru,
  • problémy s dýchaním, Astma bronchiále,
  • problémy srcovo-cievneho systému, arytmia, vysoký krvný tlak a pod.,
  • problémy s trávením, žalúdočné vredy, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, Diabetes melitus a iné.,
  • kožné ochorenia, atopický ekzém.
 • psychoterapia zameraná na telo pri neurotických ochoreniach, úzkostných a panických stavoch
 • pri stresových a posttarumatických poruchách
 • pri syndróme z vyhorenia, chronickom únavovom syndróme, depresívnych stavoch a poruchách
 • psychoterapia pri somatoformných a somatizovaných poruchách
 • podpora osobnostného rastu
 • poradenstvo v zdravom životnom štýle a v stravovaní

 

Skupinová práca

 • podporné terapeutické skupiny
 • kreatívny pohyb, uvoľňujúce cvičenia a terapeutické masáže ( práca s terapeutickým dotykom, pohybom a uvoľnením, relaxáciou, imaginatívnymi technikami, tancom a prvkami z tanečnej terapie)
 • Psychoterapeutická práca zameraná na telo pre lepšie zvládanie záťaže a stresu a wellbeing

 

PROFIL

PhDr. Denisa Maderová

Klinický a poradenský psychológ, body-psychoterapeut

KVALIFIKÁCIA

Stredoškolské štúdium absolvovala na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici – odbor zdravotná sestra. Vysokoškolské štúdium začala na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre – odbor psychológia-etika, ktoré v 4. ročníku zanechala a v roku 2000 ukončila súbežne jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave – odbor klinická psychológia.
Svoju psychologickú a poradenskú prax začala vykonávať v roku 2000 v Krajskej pedagogickej psychologickej poradni s centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Bratislave, od roku 2008 pacovala ako psychologička pre deti od narodenia až po nástup na povolanie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave IV.
V roku 2009 získala od SKP licenciu na výkon zdravotníckeho povolania a od roku 2010 pracuje ako klinická psychologička a body-psychoterapeutka pre súkromné neurologické centrum – SZC Hippokrates, s.r.o. Úzko spolupracuje s medicínskym centrom Storia s.r.o. a psychiatrickou ambulanciou MUDr. Renáty Papšovej, so zdravotným centrom pre deti a dorast Rafael-MED, s lekármi z oblasti neurológie, vertebrológie, internej medicíny, so všeobecnými a detskými lekármi a inými špecialistami.
Od septembra 2012 je zriaďovateľkou Psychologického a terapeutického centa Sunrise – psychologickej ambulancie poradenskej psychológie, kde pracuje ako klinický a poradenský psychológ, psychoterapeut. Špecializuje sa na psychoterapiu zameranú na telo (body-psychoterapiu).
V roku 2013 ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Biodynamickej psychoterapii v Prahe, zameraný na prácu s telom. Získala certifikáty nemeckej Európskej školy Biodynamickej psychoterapie E.S B.P.E e. V, ktorá má sídlo v Lübecku, v roku 2010 získala certifikát ako biorelease terapeut a v roku 2014 ako psychoterapeut zameraný na prácu s telom.
Vo februári 2015 ukončila špecializačné štúdium v klinickej psychológii na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave, v roku 2017 jej bol MZ SR vydaný certifikát na výkon zdravotníckeho povolania v rámci zdravotníckej profesie – psychoterapia. Zložila rigorózu skúšku a obhájila rigoróznu prácu na FF UK v Bratislave pod názvom: „Práca s telom a dotykom v psychoterapii, Využitie metód biodynamickej psychoterapie pri liečbe raných porúch, úzkostných stavoch a psychosomatických ochoreniach“. Je členkou Slovenskej komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, taktiež členkou Asociácie psychoterapie zameranej na telo, členkou Českej spoločnosti psychosomatickej medicíny a predsedníčkou občianskeho združenia Cesta k rozvoju.
Od roku 2014 sa naďalej vzdeláva v psychoterapii zameranej na telo, absolvovala krátkodobý 1- ročný kurz v Celotelovej psychoterapii a 1,5 ročný kurz v Terapeutických masážach a deep drainingu (psychoanalýza cez telo). Taktiež absolvovala kurz v Kranio-sakrálnej terapii. 

V rámci psychoterapie sa vzdelávala aj v minulosti a má za sebou 2,5 ročné vzdelávanie v Kreatívnom pohybe a tanci, ktoré vychádza z Proces orientovanej psychológie, Geštalt psychoterapie, dramatoterapie a Feldenkraisovej práce pod vedením Evy Weissman na Slovensku, no tak isto vo Freiburgu. Absolvovala workshopy v Koncentratívnej pohybovej psychoterapii, Geštalt psychoterapii, v Rodinných konšteláciách a v Individuálnej psychodynamickej supervízii.
Od roku 2017 je spoluorganizátorkou a asistentkou na 1,5 ročnom kurze v Body-psychoterapii pre psychoterapeutov a v ďalších vzdelávaniach v Psychoterapii zameranej na telo, ktoré organizuje APZT na Slovensku, pod vedením hlavného lektora Európskej Biodynamickej školy – Eliho Weidenfelda. Organizuje workshopy a vedie terapeutické podporné skupiny a skupiny, ktoré podporujú osobnostný rast a kreativitu, zamerané tiež na liečbu traumatických zranení z detstva, prácu s telom a dotykom, v prepojení s pohybom, tancom, imaginatívnymi technikami a kvantovou terapiou svetla spoločne s terapeutkou koučkou Ing. Dagmar Vojtekovou. Organizuje workshopy ktoré vychádzajú s psychoterapie zameranej na telo v prepojení s tradičnou čínskou medicínou a šaolínskym Kung fu a Qi- kung, v spolupráci s majstrom tradičných čínskych umení Emiliom Pacini.

V rámci psychoterapii zameranej na telo a psychosomatiky sa naďalej vzdeláva, prednáša a publikuje.
V súčasnosti je v druhom ročníku Akadémie tradičnej čínskej medicíny v Brne.

Od roku 2009 pracuje vo svojej súkromnej praxi. Má 18-ročnú odbornú prax v psychologickom poradenstve detí, adolescentov a dospelých. Svoju odbornú poradenskú, klinickú a psychoterapeutickú prax a profesijné skúsenosti získala ako psychológ v nasledovných zariadeniach:

 • Psychologické a terapeutické centrum Sunrise – Psychologická ambulancia
 • SZC Hippokrates s.r.o.- súkromné neurologické centrum
 • Storia s.r.o.- psychiatrická ambulancia MUDr. Renáta Papšová
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradňa s centrom výchovnej a psychologickej prevencie
 • Psychologické a terapeutické centrum Sunrise – Psychologická ambulancia
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • Prvá internetová klinika na Slovensku – Klik-Klinik
 • Linka dôvery pre sexuálne menšiny pri CPPS v Banskej Bystrici – zriaďovateľka

Zapísaná v registri Komory psychológov.

Back to Top