Mgr. Lucia Vargová.

Mgr. Lucia Vargová

 

Služby

Individuálne poradenstvo pre deti, mládež a dospelých

 • Psychodiagnostické vyšetrenia
 • Diagnostika vývinových porúch
 • Psychologické poradenstvo
 • Terapeutická práca podľa Virginie Satirovej
 • Terapia hrou
 • Párové a rodinné poradenstvo

Deti a mládež

 • Psychologické poradenstvo a terapia v prípade problémov v emocionálnom prežívaní, správaní, či v sociálnej rovine
 • Psychologické poradenstvo pri neurotických poruchách, psychosomatických ochoreniach, komunikačných problémoch, záťažových a stresujúcich situáciách ( šikana, rozvod rodičov, strata blízkej osoby)
 • Terapia hrou s figúrkami na tácke s pieskom – využívaná v diagnostickom i liečebnom procese ako bezpečie navodzujúci prostriedok komunikácie aj bez slov, prostredníctvom hry

Dospelí

 • Psychologické poradenstvo pre rodičov – pri vývinových a výchovných problémoch detí
 • Terapia

  – osobných a vzťahových problémov
  – úzkostných stavov
  – depresívneho prežívania
  – podpora pri zvládaní zložitých a záťažových životných situácií
  – posilnenie sebaúcty
  – podpora sebapoznania a osobnostného rastu

 • Terapia pre pár a rodinu

PROFIL

Mgr. Lucia Vargová

Klinický psychológ, terapeut

KVALIFIKÁCIA

 • Absolventka jednoodborového štúdia psychológie na FF UCM v Trnave (r. 2005)
 • Špecializáciu v odbore klinická psychológia získala na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave (r. 2014)
 • Absolvovala 4-ročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Transformačnej systemickej terapii podľa Virginie Satirovej (r. 2011); 2,5-ročný systemický výcvik v Terapii páru a rodiny podľa V. Satirovej (r. 2016)
 • Zaradená do prípravy na certifikovanú pracovnú činnosť Psychoterapia na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave (r. 2013), pod vedením Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii v Bratislave sa tak kontinuálne vzdeláva k získaniu príslušného certifikátu pre CPČ – Psychoterapia, súčasťou je vykonávanie psychoterapie pod supervíziou – zúčastňuje sa individuálnych i skupinových supervízií pod vedením licencovaných supervízorov
 • Priebežné vzdelávanie pod vedením kanadskej lektorky Madeleine De Little v Terapii hrou s použitím figúrok na tácke s pieskom (Sand Tray Therapy) podľa modelu Transformačnej systemickej terapie V. Satirovej (od r. 2011); absolvovala tréning na emócie zameranej rodinnej terapie (Emotional Focused Family Therapy) pod vedením kanadskej lektorky Dr. Joanne Dolhanty, Ph.D. (r. 2016) a viacero ďalších odborných seminárov, workshopov
 • Zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov, v r. 2017 komorou psychológov vydaná licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v odbore klinická psychológia
 • Od roku 2005 pracovala vo VŠOÚ pre deti s poruchami reči a učenia – Dialóg spol. s r.o. v Bratislave, kde v rámci denného sanatória nadobudla skúsenosti v liečebno-reedukačnej terapii u detí predškolského veku individuálnou i skupinovou formou. Neskôr ako ambulantný špecialista v tomto zariadení sa venovala psychologickej diagnostike detí, dospievajúcich, diferenciálnej diagnostike detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami učenia, realizovala rôzne stimulačné programy na rozvíjanie nezrelých psychických funkcií. Vo svojej klinickej praxi pracovala prevažne s deťmi s vývinovou dysfáziou, špecifickými poruchami učenia, tiež s deťmi so symptomatickými poruchami reči – poruchami autistického spektra, poruchami sluchu, mentálnym postihnutím, DMO, epilepsiou, či viacnásobným znevýhodnením, s pridruženými poruchami pozornosti, hyperaktivitou, neurotickou symptomatikou a i. Nevyhnutnou súčasťou práce s deťmi bola práca s rodičmi formou psychologického, či výchovného poradenstva, podpornej terapie. V r. 2014 – 2016 v rámci organizačno-riadiacej zložky sanatória získala skúsenosti s organizáciou a odborným vedením ľudí, popri tom rozvíjala psychoterapeutické zručnosti s deťmi, dospelými, párom a rodinou
 • Od roku 2017 vykonáva samostatnú zdravotnícku prax v centre Sunrise
Back to Top