Mgr. Lucia Vargová.

Mgr. Lucia Vargová
Klinická psychologička a psychoterapeutka (Transformačná systemická terapia podľa V. Satirovej)

 

Neprijíma nových klientov

 

 

PROFIL

Mgr. Lucia Vargová

Klinický psychológ, terapeut

KVALIFIKÁCIA

 • Absolventka jednoodborového štúdia psychológie na FF UCM v Trnave (r. 2005).
 • Špecializáciu v odbore klinická psychológia získala na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave (r. 2014).
 • Absolvovala 4-ročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Transformačnej systemickej terapii podľa Virginie Satirovej (r. 2011); 2,5-ročný systemický výcvik v Terapii páru a rodiny podľa V. Satirovej (r. 2016).
 • Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti Psychoterapia získala od Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii v r. 2018.
 • Zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov; v r. 2017 komorou psychológov vydaná licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v odbore klinická psychológia; v r. 2019 vydaná licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v certifikovanej pracovnej činnosti – psychoterapia.
 • Zapísaná v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.
 • Priebežné vzdelávanie pod vedením kanadskej lektorky Madeleine De Little v Terapii hrou s použitím figúrok na tácke s pieskom (Sand Tray Therapy) podľa modelu Transformačnej systemickej terapie V. Satirovej (od r. 2011; dosiahnutý pokročilý stupeň).
 • Absolvovala základný tréning na emócie zameranej rodinnej terapie (Emotional Focused Family Therapy) pod vedením kanadskej lektorky Dr. Joanne Dolhanty, Ph.D. (r. 2016) a základný tréning v párovej terapii zameranej na emócie pod vedením americkej lektorky Dr. Rebecca Jorgensen (r. 2018) a viacero ďalších odborných seminárov, workshopov.
 • Transformačná systemická terapia podľa Virginie Satirovej – Model rastu
  je zameraný na hlbokú a celkovú transformáciu, zmenu vo vzťahu k sebe samému, k životu i vo vzťahoch k druhým. Kladie dôraz na posilnenie sebaúcty (zážitku vlastnej hodnoty), osobný rast, možnosť zmeny, dosiahnutie kongruencie (stavu vnútornej a vonkajšej harmónie, celistvosti a pokoja). Pri práci s klientmi staviame na ich vnútorných zdrojoch a zdrojoch rodinných systémov, terapia je nástrojom objavovania týchto zdrojov, rozvíjania sebauvedomenia, spracovávania negatívneho dopadu minulej skúsenosti. Naša psychoterapeutická práca je o sprevádzaní klienta pri hľadaní pozitívnych cieľov, ktoré zodpovedajú potrebám celistvej bytosti smerom do jej vnútra a smerom k okoliu a hľadaní funkčnejších spôsobov, ako si tieto vnútorné túžby a potreby klient môže samostatne napĺňať.
 • Od roku 2005 pracovala vo VŠOÚ pre deti s poruchami reči a učenia – Dialóg spol. s r.o. v Bratislave, kde v rámci denného sanatória nadobudla skúsenosti v liečebno-reedukačnej terapii u detí predškolského veku individuálnou i skupinovou formou. Neskôr ako ambulantný špecialista v tomto zariadení sa venovala psychologickej diagnostike detí, dospievajúcich, diferenciálnej diagnostike detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami učenia, realizovala rôzne stimulačné programy na rozvíjanie nezrelých psychických funkcií. Vo svojej klinickej praxi pracovala prevažne s deťmi s vývinovou dysfáziou, špecifickými poruchami učenia, tiež s deťmi so symptomatickými poruchami reči – poruchami autistického spektra, poruchami sluchu, mentálnym postihnutím, DMO, epilepsiou, či viacnásobným znevýhodnením, s pridruženými poruchami pozornosti, hyperaktivitou, neurotickou symptomatikou a i. Nevyhnutnou súčasťou práce s deťmi bola práca s rodičmi formou psychologického, či výchovného poradenstva, podpornej terapie. V r. 2014 – 2016 v rámci organizačno-riadiacej zložky sanatória získala skúsenosti s organizáciou a odborným vedením ľudí, popri tom rozvíjala psychoterapeutické zručnosti s deťmi, dospelými, párom a rodinou
 • Od roku 2017 vykonáva samostatnú zdravotnícku prax v centre Sunrise
Back to Top